Vedtægter

§1. Foreningens navn er ”Jazzselskabet i Århus” med hjemsted i Århus.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for jazz.

§3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har interesse i formålet.

§4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i Århus inden den 15. marts.
Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen

§5. Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer og to suppleanter og konstituerer sig selv. Er det ikke muligt at få 8 medlemmer til bestyrelsen, er minimum-antallet 3 og 2 suppleanter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer tilstede ved bestyrelsesmødet.
I tilfælde af vakancer supplerer bestyrelsen sig selv.
Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år med valg af max. 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

§6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget registreret revisor.
Generalforsamlingen vælger en intern revisor.

§7. Foreningen forpligtiges udadtil ved underskrift af formanden. I dennes fravær underskriver næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§8. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. For foreningens arrangementer betaler medlemmer, samt deres eventuelle gæster, den af bestyrelses fastsatte entré.

§9. Bestyrelsen eller 25% af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10. Forenings opløsning kan besluttes på generalforsamlingen.
Foreningens eventuelle formue tilfalder i så fald ”Aarhus International Jazzfestival” eller anden jazzaktivitet i Århus, efter generalforsamlingens skøn.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 12.2.2014

 
Du er her: ForsideOm foreningenVedtægter

Jazzselskabet Aarhus
Nørre Alle 96, 4.
8000 Århus C
CVR: 9701 6968
jazzselskabet@gmail.com

www.jazzselskabetaarhus.dk