Vedtægter

§1: Foreningens navn er ”Jazzselskabet Aarhus” med hjemsted i Aarhus.

§2: Foreningens almennyttige formål er at fremme interessen for jazz.

§3: Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har interesse i formålet.

§4: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i Århus inden den 15. marts.

Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen.

§5: Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af otte medlemmer og to suppleanter og konstituerer sig selv. Er det ikke muligt at få otte medlemmer til bestyrelsen er minimumantallet tre og to suppleanter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst tre medlemmer til stede ved bestyrelsesmødet.

I tilfælde af vakancer supplerer bestyrelsen sig selv.

Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer to år, med valg af max. fire bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Suppleanter er på valg hvert år.

§6:  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Revision af foreningens regnskab skal til enhver tid som minimum leve op til de krav der bliver stillet af tilskudsgivere til foreningen.

§7: Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. I dennes fravær – næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer.

§8: Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. For foreningens arrangementer betaler medlemmer, samt deres eventuelle gæster, den af bestyrelsen fastsatte entre.

§9: Bestyrelsen eller 25 % af foreningens medlemmer kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§10: Foreningens opløsning kan besluttes på generalforsamlingen.

Foreningens eventuelle formue tilfalder i så fald ”Aarhus Jazz Festival” eller andre almennyttige jazzaktiviteter i Århus, efter generalforsamlingens skøn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2021.

cropped-Jazzselskabet-Newsletter-Signup.png